ردیاب ورید

  • سیستم نمایش رگ / ورید یاب / رگ یاب / آشکارساز رگ / بیننده رگ

    سیستم نمایش رگ / ورید یاب / رگ یاب / آشکارساز رگ / بیننده رگ

    سیستم نمایش رگ به صورت دیجیتالی نقشه عروق روی سطح پوست را در زمان واقعی نمایش می دهد.از فناوری تجسم ورید به عنوان یک استراتژی معمول برای دسترسی دشوار یا ضعیف به وریدی استفاده کنید.فناوری تجسم می تواند نرخ موفقیت را بهبود بخشد، تلاش های ناموفق را کاهش دهد.

    هزاران بیمارستان در سراسر جهان آن را اجرا کرده اند و بسیاری از آنها اکنون آن را به عنوان استاندارد مراقبت خود پذیرفته اند.طراحی مختصر تجربه درخشان واقعی را برای کاربران به ارمغان می آورد.